Dokumenty Kościoła: encykliki, adhortacje, homilie, listy i wiele innych.

Credo mszalne - Wyznanie wiary Nicejsko-Konstantynopolitańskie « modlitwy « Strona główna

Credo mszalne - Wyznanie wiary Nicejsko-Konstantynopolitańskie

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.
Bóg z Boga, światłość ze światłości.
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.
I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi.
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych.
I życia wiecznego w przyszłym świecie.

Amen.

Księgarnia Religijna, Książki Jacka Pulikowskiego, ks. Pawlukiewicza, O. Pelanowskiego

Ewa czuje inaczej

Najnowsze

Lumen Fidei

Encyklika Lumen Fidei Ojca Świętego Franciszka do Biskupów, Prezbiterów i Diakonów, do osób konsekrowanych i do wszystkich wiernych świeckich o wierze

Papieskie kondolencje po śmierci kard. Glempa

Papieski telegram kondolencyjny po śmierci kard. Glempa

Ecclesia In Medio Oriente

Posynodalna Adhortacja Apostolska Ecclesia In Medio Oriente Ojca Świętego Benedykta XVI do patriarchówi i biskupów, duchowieństwa, osób konsekrowanych i do wiernych świeckich o kościele na bliskim wschodzie, komunii i świadectwie

Ostatnio dodane

Papieskie kondolencje po śmierci kard. Glempa

Papieski telegram kondolencyjny po śmierci kard. Glempa

Ecclesia In Medio Oriente

Posynodalna Adhortacja Apostolska Ecclesia In Medio Oriente Ojca Świętego Benedykta XVI do patriarchówi i biskupów, duchowieństwa, osób konsekrowanych i do wiernych świeckich o kościele na bliskim wschodzie, komunii i świadectwie

Verbum Domini

Posynodalna Adhortacja Apostolska Verbum Domini Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów i duchowieństwa, do osób konsekrowanych i wiernych świeckich o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła

© BRODEX Strony internetowe

Jacek Pulikowski mp3 | Warto być ojcem | Krokodyl dla ukochanej | Zielona Góra | Parafie Zielonej Góry